fbpx

A közjegyzői díjak megállapításának szabályai 2022-ben

Az ingatlan adásvételek, bérbeadások ügyleteihez jellemzősen ügyvédi közreműködést szoktak igénybe venni a felek, de vannak esetek, amikor ügyvéd helyett közjegyzői munkára lehet szükség. Ebben a cikkben arról lesz szó, hogy milyen feladatokat lát el egy közjegyző, mikor lehet vagy kell ilyen jogi szakemberhez fordulnunk, illetve azt is megtudhatod, hogy mindez mennyibe fog kerülni neked.

közjegyző

Ki a közjegyző?

A közjegyző az állami igazságszolgáltatás részeként, jogszolgáltatói hatósági tevékenységet gyakorló személy, az igazságszolgáltatás része. A közjegyző, az ügyvéddel ellentétben, jellemzően nem a felek képviseletében jár el, hanem közhatalmi hatósági tevékenységénél fogva független és pártatlan.

A közjegyző eljárása és jogállása a bíróság eljárásához, valamint a bíró jogállásához áll a legközelebb. Számos jogszabály rögzíti, hogy a közjegyző eljárását az elsőfokú bíróságéval azonos eljárásnak kell tekinteni. A közhatalmi jelleg megnyilvánulásaként a közjegyzőt az igazságügyi miniszter nevezi ki.

A közjegyzői tevékenységről, valamint a közjegyzők jogállásáról külön jogszabály, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (Kjtv.) rendelkezik.

 

közjegyző

Melyek a közjegyző feladatai?

A közjegyző feladata elsősorban a közhitelesség biztosítása. Ha azt hallod, közjegyző, első körben biztos vagyok benne, hogy valamilyen irat elkészítése, ellenjegyzése ugrik be. Nem is tévedsz. Legfőbb feladata valóban az okiratok elkészítése, hiteles kiadmány, másolat, kivonat és bizonyítvány kiadása. Ezen kívül okiratokat, pénzt és értékeket helyezhetsz nála közjegyzői letétbe, megőrzésre.

A közjegyző bonyolíthat nemperes eljárásokat is. Az élettársi kapcsolat bejegyzése, megszüntetése, hagyatéki és fizetési meghagyásos eljárások ügyében is fordulhatsz hozzá, ahogy ingatlan adásvételi vagy bérleti szerződést is készíttethetsz vele. Keresheted ingatlannal kapcsolatos hagyatéki eljárások és ajándékozási szerződések esetén is, illetve kiköltözési vagy egyéb egyoldalú kötelezettségvállalások, például lakáshitel-szerződések közokiratba foglalásában is segít.

Amit még tudnod kell a közjegyző által kiállított okiratokról az az, hogy közhitelesek.  Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy adott esetben olyan erős bizonyító erővel rendelkeznek, hogy az abban foglaltak bírósági eljárás nélkül is végrehajthatók. A közjegyzők tevékenysége Magyar Országos Közjegyzői Kamara által felügyelt és jogszabályok útján szigorúan szabályozott, amely szabályok a legkevesebb eltérést sem engedik meg.

közjegyző

A közjegyzői díjak szabályai

Az, hogy milyen szigorú korlátok közt működhet egy közjegyző, megmutatkozik a díjazásában is. Az ugyanis, hogy miért mennyit kell fizetned a közjegyzőnek, soha nem lehet megegyezés, hanem kizárólag jogszabályi rendelkezés tárgya.

A díjazás rendszere meglehetősen bonyolult, amely főszabályokat és kivételeket tartalmaz. Az alábbiakban a 2022-ben érvényes közjegyzői díjazás szabályozását mutatom be, az általános szabályokon át egyes konkrét esetekig bezárólag.

 

Miből tevődik össze a közjegyzői díj?

A közjegyzői díjak a közjegyzői munkadíjból és a költségtérítésből állnak össze. A költségtérítés tovább bontható két elemre, a költségátalányra és a készkiadásokra.

Az egyes okiratokért felszámított díj megállapításához többnyire az ügyértéket veszik alapul, ha ezt nem lehet meghatározni, akkor a tevékenységre fordított idő a mérték. Főszabályként a közjegyzői munkadíj 40%-át kötelezően ki kell fizetni költségátalányként.

Készkiadásokat azokban az esetekben számolnak fel, ha a közjegyzői eljárás lefolytatásával kapcsolatban igazoltan felmerülnek utazási, szállás- vagy étkezési költségek, tolmácsolási, fordítói szolgáltatások díja, illetve ide tartozik a postaköltség is. A közjegyzői díjszabásról szóló jogszabály rendelkezéseinek betartását az országos kamara ellenőrzi.

A közjegyzői díjszabás évről évre, a hatályos jogszabályokkal egyetemben változhat. A jelenleg aktuális díjszabást a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet tartalmazza.

 

közjegyző

Munkadíj az ügyérték alapján

Amennyiben a közjegyzői tevékenység tárgyának értéke, más néven az ügyérték megállapítható, a közjegyző munkadíját ennek alapján kell kiszámítani. A munkadíj alapja a tevékenység tárgyának a munkadíj esedékességekor aktuális értéke.

Visszatérő szolgáltatások (pl.: bérleti szerződés, bérlői kötelezettségvállalás), vagyoni értékű jogok értékét azok egyévi értékének alapulvételével kell figyelembe venni. Amennyiben határozatlan időre kötik a szerződést az ilyen ügyben, úgy az egyévi érték háromszorosa irányadó, határozott idejű szerződés esetén pedig a határozott időre eső szolgáltatási összeg.

 

Munkadíj a tevékenységre fordított idő alapján

Amennyiben az ügyérték nem állapítható meg, úgy a tevékenységre fordított idő alapján kell a munkadíjat megállapítani, amelyhez hozzáadódik az előkészítéshez, lebonyolításhoz, valamint az esetleges utazáshoz szükséges idő tartama is.

 

Munkadíj helyszíni eljárás esetén

A közjegyző a munkadíjának – kivéve annak az utazásra fordított idő alapján felszámított részét – másfélszeresét köteles felszámítani, amennyiben eljárását a fél kérelmére a hivatali helyiségén kívül folytatja le. Ezen kívül helyszíni eljárás esetén ki kell fizetnünk az utazásra fordított idő alapján számítandó munkadíjat is.

 

közjegyző

Közjegyzői díjkedvezmények esetei

A fentebb is hivatkozott a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet díjkedvezményekről is rendelkezik, nézzünk néhányat ezek közül:

  • A közjegyzői díj felét kell fizetnie az adásvételi szerződés elkészítéséért járó munkadíjnak, azoknak a 35 év alatti fiataloknak, akik első lakásukat vásárolják, abban az esetben, ha a lakás értéke nem lépi túl az illetéktörvényben megszabott felső határt, azaz a jelenlegi szabályok értelmében a 15 millió forintot.

  • Tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződések okiratba foglalásakor az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek a közjegyzői munkadíj háromnegyedét fizetik.

  • Az illetmény a felére csökken, amennyiben az okirat írásra vagy olvasásra képtelen személy számára készül, vagy ha a közjegyző méltányossági alapon, egészségügyi állapotra tekintettel készít végintézkedést vagy meghatalmazást.

  • A Díjrendelet újítása, hogy privilegizálja a fogyasztónak nyújtott lakáscélú jelzáloghitelszerződés alapján tett – az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendelet szerinti kamattámogatással nem érintett – egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közokiratba foglalását. Amennyiben a magyar nyelvű írásbeli tervezetet előzetesen, elektronikusan, szerkeszthető formában a közjegyző rendelkezésére bocsátod, és azt a közjegyző tartalmi változtatás vagy kiegészítés nélkül használja fel, az általános esetre vonatkozó munkadíj 30%-át kell csak fizetned.

A hagyatéki eljárás közjegyzői díja

 

Hagyatéki eljárás esetén, ha az eljárás tárgyának értéke meghatározható, az ügyérték szerinti munkadíj fele illeti meg a közjegyzőt. Ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, a ráfordított idő alapján szükséges kiszámolni a munkadíjat, amely ebben az esetben legfeljebb három órát tehet ki. Ehhez még hozzáadódik a 40%-os költségátalány és a készkiadások.

közjegyző

Ajándékozási, vagy adásvételi szerződés közjegyzői díja

Egy adásvételi vagy ajándékozási szerződés esetében a közjegyző munkadíján felül, egyéb járulékos költségekkel is számolnod kell.  A közjegyző a hivatalos dokumentumok (pl. tulajdoni lap) vizsgálatával elkészíti az ajándékozási okiratot, ami a benne foglaltak értelmében közvetlenül végrehajthatóvá válik.

A közjegyzői díj adásvétel és ajándékozás esetében is az ügyértéktől függ. Ingatlanajándékozás esetében a meghatározott összeg magában foglalja a szükséges okiratok (szerződés, földhivatali kérelmek) elkészítését, illetve a földhivatali ügyintézést is.

 

Mikor kell fizetni a közjegyző díját?

 

A közjegyzői díj általában a közjegyzői tevékenység befejezésekor esedékes.  Előfordulhat azonban bizonyos esetekben, hogy a közjegyző előlegre tart igényt, amelynek megfizetésétől függővé teheti a kérelmedre induló eljárás megkezdését. Az előleg összege természetesen beleszámít a teljes közjegyzői díjba.

Amennyiben a közjegyző eljárása – rajta kívül álló okból – befejezetlen marad, úgy a díjára a ténylegesen elvégzett munka arányában tarthat igényt. A felszámított díjról minden esetben költségjegyzéket állít ki, amely részletesen tartalmazza az egyes díjtételeket (munkadíj, költségátalány és készkiadás), amelyből a végösszeg kiszámításra került.

 

Hasznosnak találtad a cikket? Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Ha szeretnéd, hogy segítsek lakáscéljaid elérésében, vagy meglévő ingatlanod adnád el ahhoz, hogy másikat vásárolhass, beszéljünk! Keress bizalommal telefonon, vagy e-mailben, szívesen segítek! Közjegyzőt és ügyvédet is tudok majd ajánlani az adásvételi szerződés elkészítéséhez, vagy a hitelfelvételhez. Telefon: +36309059273 (hétfő-péntek 9-18h) Mail: info@tothrita.hu