fbpx
 1. Bevezetés

P&R Iránytű Ingatlan Bt. 9027 Győr, Gyóni Géza stny. 4. szám alatti Betéti Társaság, mint Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója tartalmazza Önök, mint Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

Jelen adatkezelési tájékoztató a https://tothrita.hu/az-ingatlanertekesites-pszichologiaja-ebook oldallal, vállalkozás tevékenységével, szerződéskötéssel, közösségi oldalainak követésével kapcsolatban felmerülő személyes adatok kezeléséről, az azzal kapcsolatos jogairól ad az uniós és a hazai jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást, így kérjük, hogy jelen tájékoztatót figyelmesen olvassa el.

Az Adatkezelő kötelezettségvállalása:

Vállalkozásunk, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden tájékoztatás megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elvárásoknak.

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak jogszabályban meghatározottak szerint és az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

Minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédelmi intézkedéseket.

Bármilyen kérdése, észrevétele, javaslata esetén állunk szíves rendelkezésére a jelen tájékoztató III. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikén.

Jelen tájékoztató 2023. december 15. napjától hatályos.

Tisztelettel:

P&R Iránytű Ingatlan Bt., Adatkezelő

 

 1. Értelmező rendelkezések

(Fogalomtár)

Fogalom Egyszerűsített (köznyelvi) megfogalmazás
Érintett az a személy, akiről személyes adatokat kezel az adatkezelő, jelen esetben ez a személy Ön.
Adatkezelő az a személy, aki személyes adatokat kezel Önről, jelen esetben Vállalkozásunk.
Adatfeldolgozó az a személy, aki az adatkezelő nevében kezeli az Ön személyes adatait.
Személyes adat Ön személyére utaló bármilyen azonosító: pl. név, születési hely, idő, személyi azonosító, képmás, egészségügyi adat, stb.
Adatállomány Önről és más érintettről kezelt adatok valamilyen szempont alapján rendszerezett csoportja.
Adatkezelés személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, lekérdezése, betekintés személyes adatokba, ilyen adatok felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése, elérhetővé tétele, személyes adatok összeghangolása, összekapcsolása, azok korlátozása, törlése, megsemmisítése.
Adatfeldolgozás a személyes adatokon végzett bármilyen technikai művelet.
Címzett az a harmadik személy, aki részére az adatkezelő Önről kezelt személyes adatokat továbbítja.
Érintett hozzájárulása Ön jogszabálynak megfelelő tájékoztatást követően adott hozzájárulása az adatkezelő részére a személyes adatainak kezelésére.
Harmadik fél adatkezelőn, érintetten, adatfeldolgozókon, vagy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazásában, megbízásában álló személyeken kívül álló személy.
Különleges adat Ön politikai beállítottsága, vallási meggyőződése, egészségére vonatkozó információk.
Bűnügyi személyes adat az érintett volt-e büntetve, van-e ellene folyamatban büntetőeljárás, ide tartozik például az erkölcsi bizonyítvány is.

 

 

III. Adatkezelő, adatfeldolgozó személye

Az Ön személyes adatainak Adatkezelője: P&R Iránytű Ingatlan Bt. Adatfeldolgozó: Tóth Rita.

Adatkezelő elérhetőségei:

Székhelye: 9027 Győr, Gyóni Géza stny. 4.

Elektronikus levelezési cím: info@tothrita.hu

Telefonszám: +36 30 905 9273

Weboldal: https://tothrita.hu és https://tothrita.hu/az-ingatlanertekesites-pszichologiaja-ebook

Facebook:  https://www.facebook.com/tothrita.hu

A Vállalkozás Adatfeldolgozói:

Az Adatkezelő rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat Adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az Adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az Adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

Adatfeldolgozó neve Elérhetősége Milyen tevékenységet lát el?
3 in 1 Hosting Bt. admin@megacp.com tárhelyszolgáltató
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

info@szamlazz.hu

 

 

online számla
Tópart Kft. szabo.peterne@topartkft.hu könyvelés
Sales Autopilot Kft. info@salesautopilot.hu hírlevél
Facebook 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA   94025-1452 hirdetés
     
     

Tisztelettel tájékoztatjuk Önt, hogy személyes adatait kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése során továbbítjuk harmadik személy részére.

A Munkavállalóink a munkavégzéshez, Adatfeldolgozóink a feladat elvégzéséhez, teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig férnek hozzá az Ön személyes adataihoz.

 

 1. Általános tájékoztatás a személyes adat kezelésről
 1. Kezelt személyes adatok jellemző köre

Az Adatkezelő számos adatkezelési célból kezel személyes adatokat. A személyes adatok nagyobb részét az Érintettől, azaz Öntől szerzi be.

A kezelt személyes adatok jellemzően az alábbiak: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím stb.

 1. Személyes adatainak kezelésének jogalapja

2.1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Például: Amennyiben Ön szeretné az Adatkezelővel a kapcsolatot felvenni, ahhoz szükséges nevének, telefonszámának, elektronikus levelezési címének megadása, hogy kérdéseire az Adatkezelő tájékoztatást nyújthasson.

2.2. Szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Például: A szerződés megkötéséhez elengedhetetlen az egyeztetés, információcsere. Ennek érdekében szükséges legalább nevét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, szállítási címet az Adatkezelő részére megadni.

2.3. Az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Például: Megfelelő adattartalmú számla kiállításához szükséges az Ön neve és címe.

2.4. Az adatkezelés az Ön vagy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

Például: Baleset, katasztrófa, humanitárius vészhelyzet, járvány esetén telefonos értesítés.

2.5. Az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Például jogos érdek lehet: székhelyünkre belépett személyek élet és testi épségének védelme, balesetmegelőzés, vagyonvédelem.

 1. Adatkezelés célja

Személyes adatai kezelésének célja lehet például: kapcsolatfelvétel, szolgáltatás teljesítése, panaszkezelés stb.

 

 1. Adatkezelés tipikus esetei
 1. Kapcsolatfelvétel

1.1. Telefonon, e-mailen, messengeren

– Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a tevékenységünkről, Érintettek kérdéseinek megválaszolása.

– A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

– Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

– Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, amennyiben felek között vállalkozási szerződés nem jön létre és az Érintett hozzájárulását nem vonja vissza, úgy a személyes adatok a kapcsolatfelvételtől számított 6 (hat) hónapon belül törlésre kerülnek.

– Adattovábbítás: nem történik.

1.2. A https://tothrita.hu/az-ingatlanertekesites-pszichologiaja-ebook weboldalon keresztül

– Az adatkezelés célja: A honlapon lehetőséget biztosítunk arra, hogy Megrendelőink/leendő Megrendelőink közvetlen kapcsolatot teremthessenek a kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóinkkal.

– A kezelt adatok köre: név (vezetéknév, keresztnév), email cím, telefonszám.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja), Ektv. 13/A.§ (4)).

– Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, amennyiben felek között vállalkozási szerződés nem jön létre és az Érintett hozzájárulását nem vonja vissza, úgy a személyes adatok a kapcsolatfelvételtől számított 6 (hat) hónapon belül törlésre kerülnek.

– Adattovábbítás: nem történik.

1.3. Postai úton, elektronikus úton és személyesen eljuttatott önéletrajzok, motivációs levelekben található személyes adatok kezelése

– Adatkezelés célja: Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázók e-mail útján, postai úton és személyesen önéletrajzokat, motivációs leveleket küldjenek részére munkaerő felvétel, munkavállaló létszám optimalizálása céljából.

– Adatkezelés jogalapja: pályázó (Érintett) önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

– Kezelt adatok köre: önéletrajzban megjelölt személyes adatok, személyes meghallgatás során készített jegyzetekben szereplő személyes adatok

– Adatkezelés időtartama: a pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 (egy) évig, amennyiben a pályázat sikeres volt úgy az önéletrajz, motivációs levél elhelyezésre kerül a munkavállaló személyi anyagában.

 1. Szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

2.1. Természetes személy megrendelők adatai

– Adatkezelés célja: Vállalkozásunk többnyire természetes személyek részére nyújt szolgálatásokat, ebből kifolyólag a Vállalkozással történő szerződéskötés, szerződés teljesítése, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás céljából Vállalkozásunk kezeli a természetes személy megrendelők meghatározott személyes adatait.

Tájékoztatjuk, hogy jelen pontban meghatározott adatkezelés a köztünk létrejött vállalkozási/adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, amennyiben az adatszolgáltatás elmarad, úgy nem tudjuk a megrendelését feldolgozni.

– Az adatkezelés jogalapja: szerződésteljesítés (GDPR 6. cikk (1) b), valamint az Adatkezelőt, mint vállalkozót terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, egyéb kapcsolattartási címek vonatkozásában az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a), Info tv. 5.§ (1)b), Ektv. 13/A.§ (1)-(3).

– A kezelt adatok köre: vezetéknév, utónév, születési hely, idő, anyja születési neve, e-mail cím, lakcím, számlázási cím, amennyiben az eltér a lakcímétől, telefonszám, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, egyéb számlázáshoz szükséges adatai, Megrendelő által készített videófelvétel.

– Az adatkezelés időtartama: A megrendelő adatait a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási címek esetén, a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.

– Adattovábbítás: kizárólag a jogszabályban meghatározott, hatáskörrel és illetékes hatóságok részére történik, egyéb esetben az adattovábbításhoz az Érintett hozzájárulása szükséges.

A https://tothrita.hu/az-ingatlanertekesites-pszichologiaja-ebook oldalon megvásárolható Az ingatlanértékesítés pszichológiája e-book vételára kizárólag banki utalás során teljesíthető. Ön a kitöltött űrlappal jelzi az e-book vásárlási szándékát. Ezt követően az Ön által megadott mail címre küldünk egy bankszámlaszámot Önnek. Ha Ön teljesíti az utalást a bankszámlaszámra, akkor azt követően Ön megkapja az e-bookot a mail címére.

Online bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.

Vállalkozásunk az általa nyújtott szolgálatáshoz kapcsolódó e-book értékesítésről e-számlát állít kis és küld meg Önök részére. A számlák kiállítása során a számla kötelező adattartalmának rögzítése érdekében (pl. név, számlázási cím, adószám/adóazonosító jel) személyes adatokat továbbít a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

2.3. Partnerprogram

– Adatkezelés célja: Partnerprogram működtetése, kedvezmények igénybevétele a programban résztvevő Partnereinknél és arról való tájékoztatás. Partnerprogramról honlapunkon részletes tájékoztatást talál.

– Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a), Info tv. 5.§ (1) b), Ektv. 13/A.§ (4).

– A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefon, igazolás (kupon) sorszáma

– Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, adat törléséig.

– Adattovábbítás: a kiállított igazolás sorszámáról (kupon kódjáról) a Partnereket tájékoztatjuk.

2.4. Szavatossági ügyek kezelése

– Az adatkezelés célja: A szavatossági kötelezettség teljesítése.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (Info tv. 5.§ (1) bekezdés b) pont, GDPR 6. cikk (1) c): Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény)

– A kezelt adatok köre: Érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok (szolgáltatás megnevezése, jellemzői, díja, szerződéskötés napja, teljesítés napja) a szolgáltatással kapcsolatos kifogás.

– Az adatkezelés időtartama: A jegyzőkönyvet annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni a vállalkozás.

– Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt.

2.5. Panaszkezelés (írásban e-mailben, levélben, szóban)

– Az adatkezelés célja: Számunkra kiemelkedően fontos, hogy a megrendelők elégedettek legyenek az általunk nyújtott szolgáltatásokkal. Ha egy megrendelő elégedetlen a tevékenységünkkel és panaszt terjeszt elő a vállalkozással szemben, akkor a panaszt teljes körűen kivizsgáljuk és a vizsgálat eredményéről tájékoztatjuk az Érintettet. A panaszkezelés folyamatáról az ÁSZF-ben talál részletes tájékoztatást.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja), valamint az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pont, GDPR 6. cikk (1) c): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény).

– A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, szolgáltatás megnevezése és annak adatai, számla adatai, a panasz részletezése

– Az adatkezelés időtartama: A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig, a panaszt, arról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni a vállalkozás.

– Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt.

 1. A https://tothrita.hu/az-ingatlanertekesites-pszichologiaja-ebook oldalon található üzenetküldési szolgálatás

– Az adatkezelés célja: A Vállalkozás az ebook megvásárlásához üzenetküldési szolgáltatást is biztosít. A https://tothrita.hu/az-ingatlanertekesites-pszichologiaja-ebook oldal látogatói, az ebook megrendelői, kapcsolattartói részére, az által kitöltött adatok megadását követően  az oldalon keresztül közvetlenül tudnak üzenetet küldeni számunkra.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

– A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet, telefonszám.

– Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet, a hírlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a jelen tájékoztató III. pontjában meghatározott elérhetőségek bármelyikén vagy az egyes hírlevelekben található „A hírlevélről leiratkozhat IDE kattintva” gombra kattintással.

– Adattovábbítás: nem történik.

 

 1. A vállalkozás direktmarketing tevékenysége folytán történő adatkezelés

– Az adatkezelés célja: A Vállalkozás direkt marketing tevékenységet folytat oly módon, hogy a honlapján lehetőség van arra, hogy az Érintett személyek feliratkozzanak a hírlevelére, amelyben az az aktuális szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról tájékoztatjuk a feliratkozókat, azaz reklámokat küldünk el részükre.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja), Ektv. 13/A.§ (4), Grtv. 6.§ (1) a).

– A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

– Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet, a hírlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a jelen tájékoztató III. pontjában meghatározott elérhetőségek bármelyikén vagy az egyes hírlevelekben található „A hírlevélről leiratkozhat IDE kattintva” gombra kattintással.

– Adattovábbítás: nem történik.

 

 1. Honlap használata

– Az adatkezelés célja: A Vállalkozás honlapjához és az ott közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése, a felhasználói élmény fokozása, a böngésző optimalizálásával. A honlapon ún. sütik (cookie) kerültek alkalmazásra, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, megjegyezni a területi beállításokat, a nyelvet, valamint a látogató korábbi tevékenységét a honlapon. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

Elengedhetetlenül szükséges cookiek, amelyek weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, ilyen pl. az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. Ezek nélkül az oldal működése nem feltétlenül biztonságos.

Marketing célú cookiek, amelyek az oldalon böngésző látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére szolgál. Az ilyen típusú cookiek használatával az a célunk, hogy minél inkább azokat a szolgáltatásokat tudjuk az Ön számára könnyen hozzáférhetővé tenni, amelyek után korábban kifejezetten érdeklődött (azaz rákeresett).

Amikor az oldalt első alkalommal meglátogatja, akkor felugró ablak jelenik meg a képernyő alján, amely ismerteti az Önnel, hogy az oldal alapvető működéshez szükséges cookie-kon kívül, Ön engedélye alapján marketing jellegű cookie-kat is használhat.

A cookie beállításokat az oldal alján bármikor el tudja érni, azt tudja módosítani és korábbi engedélyét is visszavonhatja.

–  Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a.) pontja).

– A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok.

– Az adatkezelés időtartama: A látogató engedélyének időtartama (amíg nem törli, vagy nem vonja vissza a sütik engedélyezését).

– Adattovábbítás: nincs.

 

 1. Facebook Remarketing

Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából, így a weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) a) pontja). Ön a honlap használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett kódok az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen.

– A kezelt adatok köre: böngésző típusa, verziójak a használt operációs rendszer, referer- (hivatkozó) URL (előzőleg felkeresett oldal), a hozzáférő számítógép számítógépneve (IP-cím), a kiszolgálókérés időpontja.

– Az adatkezelés célja: A felhasználók oldalon történő viselkedése alapján számukra releváns hirdetések megjelentetése a facebook hirdetési hálózatában.

– Cookie-k időtartama: 1-180 nap

– További cookie információk: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Leiratkozási lehetőség: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

7.YouTube videók

A weboldalon keresztül több YouTube videó is elérhető. A videók ugyan a http://www.YouTube.com-on kerülnek tárolásra, de azok közvetlenül lejátszhatók a honlapunkról. Önről, mint felhasználóról, nem kerül továbbításra adat a YouTube részére, ha nem kattint a videókra, hogy elindítsa a lejátszásukat. Csak a videók lejátszása esetén kerülnek a következő bekezdésben hivatkozott adatok a YouTube részére továbbításra. Erre az adattovábbításra nincs befolyásunk.

Az alábbi személyes adatok kerülnek továbbításra a YouTube részére: böngésző típusa, verziójak a használt operációs rendszer, referer- (hivatkozó) URL (előzőleg felkeresett oldal), a hozzáférő számítógép számítógépneve (IP-cím), a kiszolgálókérés időpontja.

Az adattovábbítás független attól, hogy van-e YouTube felhasználói fiókja. Ha Ön be van jelentkezve a Google-ba, az adatait közvetlenül összekapcsolják a fiókjával. Ha nem szeretné, hogy Önt összekapcsolják a YouTube profiljával, a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A YouTube felhasználói profilokként tárolja az adatait és reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja azokat. Az ilyen értékelés különösen a keresletorientált reklámtevékenység nyújtása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Ön honlapunkon folytatott tevékenységeiről. Jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot a YouTube-bal.

A YouTube általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a YouTube általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, nézze meg a Youtube adatvédelmi szabályzatát, amelyben további információkat talál a jogairól, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről.

 

 1. Az Adatkezelő Facebook oldalának követése

– Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő tevékenységének, elérhetőségeinek ismertetése, hirdetése céljából Facebook üzleti oldalt tart fenn.

– A kezelt adatok köre: Az Érintett Facebook oldalon regisztrált neve, nyilvánosságra hozott személyes adatai, profilképe.

– Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a, Info tv. 5.§ (1) b).

– Az adatok forrása, azok kezelése, az átadás módja és annak jogalapja, adatkezelés időtartama, módja, adatok törlési és módosítási lehetőségei: Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelésre a Facebook szabályozása vonatkozik.

A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable

 1. Promóciós tevékenység

– Az adatkezelés célja: A Vállalkozó szolgáltatásairól, tevékenységéről, annak eredményességéről tájékoztatót, reklámfilmet, fotókat, egyéb reklámanyagokat készíthet, melyen a Vállalkozás Megrendelői szerepelnek. A hozzájárulás megadása előtt a Vállalkozás részletes tájékoztatást nyújt a Megrendelő részére az adatkezelés pontos céljáról. Amennyiben a felvételeket nyilvánosságra hozza a Vállalkozás, úgy köteles gondoskodni arról, hogy gyermek(ek) a felvételeken ne szerepeljenek, továbbá, azon személy(ek), aki(k) nem adta(k) hozzájárulás(á)t a felvételek elkészítéséhez, ne legyen(ek) azonosítható(ak).

– Az adatkezelés jogalapja: Megrendelő hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a), Info tv. 5.§ (1) b).

– A kezelt adatok köre: Fotó, videó, illetve hangfelvétel

– Az adatkezelés időtartama: A Megrendelő hozzájárulásának visszavonásáig.

 1. Tájékoztatás céltól eltérő adatkezelésről

Amennyiben az Adatkezelő az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő cél érdekében is fel kívánja használni az Érintett (Ön) kezelt személyes adatait, úgy tájékoztatja Önt az eltérő célról és minden egyéb információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt. A tájékoztatásra szóban (telefonon), személyes találkozás alkalmával, írásbeli tájékoztatás átadásával, e-mail cím rendelkezésre állása esetén, e-mail útján írásbeli tájékoztató megküldésével kerül sor.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő papír alapon, illetve elektronikusan végzi.

A papíralapú adattárolás az irattárban, zárható iratszekrényekben történik, amelyhez kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá.

Az elektronikusan történő adatkezelés a szigorú előírások alapján történik, az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 

 

VII. Érintett jogai

Személyes adatai kezelése vonatkozásában Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. Hozzáférési jog

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt Önnek arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, akkor hozzáférést biztosít az alábbiakhoz:

– adatkezelés célja;

– személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Ön személyes adatait közölte vagy közölni fogja;

– az Ön személyes adatainak tárolásának tervezett időtartama, amennyiben ez nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai;

– tájékoztatás arról, hogy miként kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozási jogáról;

– panasz benyújtásának joga;

– amennyiben az adatokat nem Öntől kapta, úgy a forrásra vonatkozó minden információ.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak másolatát kérése esetén az Ön rendelkezésére bocsátja.

 1. Helyesbítéshez való jog

Kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a hiányos adatokat.

 1. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Önre vonatkozó személyes adatokat

A személyes adatok az alábbi esetekben is törlésre kerülnek:

– abból a célból, amelyből az adatkezelés megtörtént  a személyes adataira már nincs szükség;

– Ön visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– Ön tiltakozik az adatkezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatai vonatkozásában tiltakozik az adatkezelés ellen;

– az Ön személyes adatait jogellenesen kezelte;

– az Ön személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 1. Korlátozáshoz való jog

Kérésre az Adatkezelő korlátozza a személyes adatainak kezelését, amennyiben az alábbiakban felsoroltak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

– az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri személyes adatai felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége az Ön személyes adataira, ennek ellenére Ön igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– az Adatkezelő által közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatai vonatkozásában Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra esik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget éveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

Az adatkezelés korlátozása alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő csak az Ön hozzájárulásával, vagy az Adatkezelő jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja az Ön hozzájárulása, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítse. Ez esetben az Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az Ön személyes adatait, amennyiben bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeli, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az e célból történő kezelés ellen. Tiltakozása esetén az Adatkezelő a továbbiakban a személyes adatokat e célból nem kezeli.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult kérni az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatok Ön részére vagy másik Adatkezelő részére történő továbbítását tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

 1. Visszavonáshoz való jog

Személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásán alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Adatkezelő eljárása

Az Adatkezelő az Ön személyazonosságának ellenőrzését követően, a kérelem kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb huszonöt napon belül a kérelemnek megfelelő formátumban – kivéve ha Ön másképp kéri – köteles teljesíteni a tájékoztatást.

Amennyiben az Adatkezelő elmulasztja az intézkedést az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor Ön a jelen tájékoztató IX. pontjában meghatározott jogorvoslati jogaival élhet.

A tájékoztatás iránti kérelem teljesítése főszabály szerint díjmentes.

A fent részletesen megjelölt jogai gyakorlására irányuló kérelmek teljesítését az Adatkezelő megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy Önt nem állt módjában azonosítania.

Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő jogosult a kérelem teljesítését megtagadni, vagy a tájékoztatás elkészítésével felmerülő adminisztratív költségekre ésszerű díjat állapíthat meg. Az esetleges adminisztratív költségek felszámításáról a kérelem teljesítését megelőzően tájékoztatni kell Önt, így Ön ennek ismeretében jogosult a kérelmét fenntartani, módosítani vagy visszavonni.

 

 

VIII. Jogorvoslat

 1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezeléseit, az Ön jogait megsértette, úgy egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A felügyeleti hatóság döntésével szemben Önt megilleti a jogorvoslati jog.

 1. Bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezeli, bírósághoz forduljon a jogsérelmének orvoslása iránt.

A pert Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A törvényszékek listája (név, elérhetőség), valamint illetékességkereső szolgáltatás elérhető a https://birosag.hu/ weboldalán.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben a fenti eljárásokat kezdeményezné, úgy küldje el részünkre is panaszát a III. fejezetben megadott elérhetőségeink egyikén, igyekezni fogunk orvosolni problémáját.

 

 1. Harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására.

Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e.

Például, ha Ön harmadik személy – például fogyasztó – nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az Érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amelyet jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból).

Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot.

Jelen tájékoztató III. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikén kapcsolatba léphet velünk.

 

 1. Alkalmazandó jogszabályok

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.)
 • fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény a
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

 

 

Copyright © 2024 by tothrita.hu. Minden jog fenntartva. Ez az oldal nem része a Meta weboldalnak vagy a Meta Inc.-nek. Ez a weboldal nem támogatott a Meta által semmilyen formában. A Meta a Meta Inc. bejegyzett márkaneve.